menu
nagłówek | header | image

Streszczenia wystąpień

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA STRESZCZEŃ, PLAKATÓW ORAZ TEKSTÓW WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH DO DRUKU

 1. Abstrakty wystąpień oraz plakatów uczestników biorących czynny udział w konferencji zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji. Każdy uczestnik deklarujący udział czynny w konferencji w formie prezentacji ustnej lub plakatu zobowiązany jest do przygotowania abstraktu (w formacie programu Word – doc. lub docx) w języku polskim i angielskim.
 2. Abstrakty do publikacji powinny spełniać następujące wymogi:
  - TYTUŁ WYSTĄPIENIA
  - AUTORZY (Pierwszy autor1, Drugi autor2....) – proszę podkreślić nazwisko autora prezentującego referat lub plakat
  - AFILIACJE AUTORÓW (1Afiliacje,2Afiliacje...)
  - SŁOWA KLUCZOWE: (maksymalnie 5 słów)
  - TREŚĆ ABSTRAKTU: (maksymalnie 200 słów); tekst: czcionka Times New Roman 12, niepogrubiona, tekst wyjustowany, odstęp między wierszami 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm
 3. Abstrakty należy nadesłać do organizatorów konferencji do 1 września 2022 roku na adres: mcylkowska-nowak@wp.pl z dopiskiem „STRESZCZENIE”
 4. Teksty wystąpień konferencyjnych zostaną opublikowane po konferencji w monografii tematycznej. Każdy uczestnik deklarujący udział czynny w konferencji w formie prezentacji ustnej może przygotować tekst do druku (w formacie programu Word – doc lub docx). Teksty będą przyjmowane do druku po pozytywnej recenzji recenzentów.
 5. Teksty do druku powinny spełniać następujące wymogi:
  - AUTORZY (Pierwszy autor1, Drugi autor2....)
  - TYTUŁ WYSTĄPIENIA w języku polskim i angielskim
  - Tekst prac oryginalnych, raportów z badań powinien posiadać budowę strukturalną i dzielić się na następujące rozdziały: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo
  - Tekst prac o charakterze poglądowym powinien zawierać: wstęp, podrozdziały zatytułowane zgodnie z zawartością merytoryczną, zakończenie, piśmiennictwo
  - Materiał źródłowy powinien być przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczając je liczbą w nawiasach kwadratowych). Spis piśmiennictwa należy umieścić po tekście pracy (wg kolejności cytowania).
  - W przypadku czasopism w następującym układzie: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł pracy, nazwa czasopisma, rok, zeszyt, tom, numery pierwszej i ostatniej strony.
  Smith E., Mackenzie L. How Occupational therapists are perceived within inpatient mental health settings: the perceptions of seven Australian nurses, Australian Occupational Therapy Journal 2011; 58(4): 251-260.
  Rider BA. Brashear RM. Men in occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy 1988; 42(4): 231-237.
  - W przypadku cytowania rozdziału z książki należy podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwiska redaktorów książki (jeśli występują), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numery pierwszej i ostatniej strony rozdziału.
  Dunn W. Occupational therapy: everyday acts become our legacy. (pp. 167-171) W: 30 years of social change. Red. S. Jones. Jessica Kingsley Publishers: London – Philadelphia 2018: 167-171.
  - Powołując się na fragmenty książek, należy uwzględnić: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, numer strony.
  Allison N. The illustrated encyclopedia of body-mind disciplines. New York: The Rosen Publishing Group; 1999: 118-120.
  - W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac nie cytowanych w tekście pracy.
  - Łączna objętość tekstu: do 30000 znaków (łącznie z tabelami i piśmiennictwem).
 6. Teksty do druku należy nadesłać do organizatorów konferencji do 10 października 2022 roku na adres: mcylkowska-nowak@wp.pl

Streszczenia warsztatów

Streszczenia warsztatów zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji. Każdy prowadzący warsztat zobowiązany jest do przygotowania streszczenia (w formacie programu Word – doc. lub docx) w języku polskim i angielskim.

Struktura streszczenia:
- TYTUŁ WARSZTATU
- PROWADZĄCY WARSZTAT
- AFILIACJE PROWADZĄCYCH
- KRÓTKI OPIS: (maksymalnie 100 słów); tekst: czcionka Times New Roman 12, niepogrubiona, tekst wyjustowany, odstęp między wierszami 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm
- LICZBA UCZESTNIKÓW
- CZAS TRWANIA
- INFORMACJE DODATKOWE DLA UCZESTNIKÓW (np. wymóg dotyczący ubioru, obuwia, przygotowania się do warsztatu)

Streszczenia należy nadesłać do organizatorów konferencji do 1 września 2022 roku na adres: mcylkowska-nowak@wp.pl z dopiskiem „STRESZCZENIE WARSZTATU”

aktualizacja: 2022-09-26